Akut mangel på råstoffer understreger behovet for en national strategi

Inden for ganske kort tid kan vi i dele af landet stå med en akut mangel på råstoffer. Det skyldes, at nye råstofplaner i både Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden er sendt tælling på grund af en række klager over de respektive regioners nye planer for råstofindvinding.

Mangel på råstoffer vil have store økonomiske, tidsmæssige og miljømæssige konsekvenser for hele samfundet - ikke kun bygge- og anlægsbranchen. For uden de rigtige råstoffer kan der ikke etableres ny fjernvarme, bygges huse, institutioner og infrastruktur eller laves de store klimasikringsprojekter, som bliver nødvendige i store dele af landet i nær fremtid.

De manglende nye råstofplaner i de tre regioner betyder, at virksomheder i de pågældende regioner i øjeblikket indvinder råstoffer i områder udpeget for 8 til 12 år siden. Disse områder er allerede løbet tør eller vil inden længe løbe tør for råstoffer. Kun ca. 1 procent af Danmarks areal er i dag udlagt som graveområder, og samtidig forventes det danske råstofbehov at stige med op mod 50 procent frem mod 2040. De manglende nye råstofplaner har derfor ikke bare store konsekvenser på den korte bane, men også den længere bane, fordi det ofte tager flere år at få godkendelse til at åbne nye grusgrave.

Den aktuelle situation med mangel på råstoffer i nær fremtid understreger således også behovet for en national råstofstrategi, som har et langt sigte og en gennemarbejdet plan, der sætter retningen for råstofindvinding i Danmark i mere end 10 år frem.

En række brancher er afhængige af, at en national råstofstrategi sikrer, at vi er to skridt foran, således vi ikke i fremtiden løber ind i situationer som den aktuelle, hvor vi i dele af landet ser ind i en akut mangel på råstoffer. Det svækker byggeriet gevaldigt, skaber en usund efterspørgsel på de tilbageværende råstoffer i øvrige dele af landet og bidrager samtidig til en øget klimabelastning, fordi virksomheder er nødsaget til at transportere sand, sten og grus over store afstande.

Vi bør som grundlag for en national råstofstrategi foretage en grundig kortlægning af, hvor der findes råstoffer i Danmark. Kortlægningen skal både tilsikre, at vi eksempelvis ikke opfører nye byggerier ovenpå gode lagre af råstoffer. Desuden er behandlingstiden forud for åbning af nye råstofområder ofte lang, hvorfor en grundig kortlægning også skal sikre, at vi har et tilstrækkeligt antal råstofgrave åbne og i god nok tid for at kunne levere de efterspurgte råstofkvaliteter og -mængder.

Kortlægningen af råstoflagre i Danmark skal samtidig bidrage til, at vi har råstofgrave spredt over hele landet. Langt størstedelen af den CO2-udledning, der relaterer sig til råstoffer, kommer fra transporten af materialerne fra grusgrav til aftagerne. Beregninger viser, at en transportafstand fra grusgrav til aftager på bare 70 kilometer betyder, at transport står for dobbelt så stor udledning som selve indvindingen. Læg dertil, at prisen på råstofferne som hovedregel fordobles, når de er blevet transporteret bare 80 kilometer. Derfor er det logisk, at vi med den kommende råstofplan sikrer lokal produktion af råstoffer i alle dele af landet - både af hensyn til klimaet og prisen.

Den nye råstofstrategi må imidlertid også gerne stille større krav til os aktører. Vi er alle ærligt bevidste om, at der er knaphed på jordens ressourcer. Derfor skal vi også udnytte forekomsterne 100 procent i de enkelte grusgrave – også selvom det er dyrere at indvinde de sidste 15-20 procent.

Udnyttelse gælder imidlertid ikke kun på områdeniveau men også på materialeniveau. Fordi der er knaphed på råstoffer i de høje kvaliteter, der kan anvendes i forbindelse med byggeri, og som vi finder i blandt andet den danske undergrund, er det afgørende, at vi også udnytter råstofferne på højest mulige niveau. I dag ender råstoffer af al for høj kvalitet eksempelvis desværre som fyld under veje, hvilket er problematisk, fordi gode kvaliteter går til spilde på den måde. En udvikling, der ligeledes er drevet af den begrænsede tilgængelighed på råstoffer i de rette kvaliteter.

Med de udfordringer, vi oplever i dag, understreges behovet for en samlende, national råstofstrategi, der afdækker alle afkroge af råstofområdet i Danmark og indtænker samtlige aktører på området. På den måde kan vi i fremtiden være på forkant og forhåbentligt undgå de udfordringer, vi oplever i dag, og som udgør et problem ikke bare for byggesektoren, men den generelle udvikling i Danmark.

Af Casper Mathiasen, direktør i Unicon A/S, Ulvehavevej 61, 7100 Vejle