ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

EPD er en forkortelse af det engelske udtryk Environmental Product Declaration som på dansk betegnes som en Miljøvaredeklaration. Som det fremgår af betegnelsen, så er en EPD en deklaration, og i denne deklaration kan man finde oplysninger om produktets indvirkning på miljøet baseret på affaldsgenerering, energi- og ressourceforbrug, samt udledning til det omgivende miljø.

 

Fordi en EPD er bygget op efter nogle fastsatte standarder, så er det også muligt at sammenligne forskellige produkter. EPD’er er derfor ofte et krav i certificering af bæredygtigt byggeri, da de anvendes som et værktøj til at vurdere den mest optimale løsning ved at indgå som dokumentation af bl.a. aftrykket for CO2-eq.

En EPD er ikke et certifikat som garanterer bæredygtige produkter, men en EPD er derimod en deklaration som tydeligt og transparant kommunikerer et produkts miljømæssige påvirkning.

Hvad har Unicon af EPD’er?

I Unicon udarbejder vi produktspecifikke og projektspecifikke EPD’er for vores betoner. Disse EPD’er vil kunne erstatte brugen af generiske tal fra LCAbyg eller Ökobau databaserne, som er behæftet med en vis usikkerhedsfaktor.

FAKTA OM UNICON EPD

Udarbejdet efter standarderne

EN 15804+A1

ISO 14025

Gyldighedsperiode

5 år fra udstedelsestidspunktet

Tredjepartsverificerede

Ja

Udgivet i database

Ja – EPD Danmark

https://www.epddanmark.dk/epd-databasen/?free=unicon&category=0&lang=0&type=0&validDate=0

Geografisk område

Danmark

Deklareret enhed

1 m3 beton

EPD Type

Vugge-til-Grav undtagen modul A5

 

Produktspecifik EPD

I Unicon har vi udarbejdet en række produktspecifikke EPD’er som ligger offentligt tilgængeligt i EPD Danmarks database.

De produktspecifikke EPD'er fra Unicon dækker over produktionsdata fra et landsdækkende gennemsnit af den specifikke betontypes produktkategori. Dette gennemsnit inkluderer derfor konsistensvarianter af betontypen, variationer i maksimal stenstørrelse og variation af bindersammensætning. Alle produktspecifikke EPD’er er udarbejdet med en gennemsnitlig kørselsafstand på 20 km fra produktionssted til byggeplads.

EPD DANMARK DATABASE

Projektspecifik EPD

I Unicon kan vi også udarbejde de mest nøjagtigt beregnende projektspecifikke EPD’er. Denne form for EPD’er er baseret på en specifik betonrecept i en bestemt konsistensvariant og med en bestemt maksimal stenstørrelse leveret med den aktuelle kørselsafstand til byggepladsen. En projektspecifik EPD regner derfor på det specifikke scenarie til et bestemt projekt. Der kan derfor også opnås fuld sporbarhed til den udførte kvalitetssikring på byggepladsen, da den anvendte betonrecept fremgår både af den projektspecifikke EPD såvel som følgesedlerne for hver levering.

Da denne type EPD’er skal udarbejdes netop til det pågældende projekt, så kan de laves på bestilling ved at tage kontakt til Unicons tekniske afdeling af produktingeniører. For omkostninger forbundet med udarbejdelse af projektspecifikke EPD’er henviser vi til Unicons gældende prisliste.

Unicons Tekniske Afdeling mail: Teknologiogkvalitet@unicon.dk

SPØRGSMÅL OG SVAR

 • BEREGNING AF RESULTATER I EPD'EN

  Grundlaget for Unicons EPD’er er en LCA (livscyklusanalyse) udviklet af Teknologisk Institut, som har indsamlet data fra den samlede danske betonbranche. Den bagvedliggende LCA fungerer som en model for produktsystemet, og anvendes til beregning af resultater i EPD’en.

  Selve EPD’en udarbejdes i Dansk Betons EPD Værktøj, som er udviklet i samarbejde med Teknologisk Institut og Sphera. EPD Værktøjet er tredjepartsverificeret af EPD Danmark, som også publicerer de producerede produktspecifikke EPD’er.

  Unicon er som virksomhed godkendt til at anvende Dansk Betons EPD Værktøj, da vores produktingeniører er certificerede brugere igennem et adgangsgivende kursus afholdt af Teknologisk Institut. Når vi udarbejder en EPD har vi altid to certificerede folk på sagen; en dataindsamler og en kontrollant. EPD’er gennemgår derfor en detaljeret kontrol inden de publiceres.

 • En EPD indeholder et væld af oplysninger, som er fremsat på en standardiseret måde opdelt i forskellige kategorier, parametre og faser. De forskellige beregnede kategorier, parametre og faser vil variere afhængig af den anvendte standard. Her er det så op til læseren at vurdere hvilke områder der er relevante at vurdere for sit projekt.

 • I Unicons EPD’er beregnes indvirkningen af 1 m3 beton på miljøet i tre forskellige hovedkategorier:

  Miljøpåvirkning                
  Den første kategori omhandler produktionen af produktet og dets indvirkning på det omgivende miljø i form af atmosfæren og vandmiljøet, samt forbruget af begrænsede grundstoffer og fossile ressourcer.

  Ressourceforbrug           
  Den anden kategori omhandler den mængde af primære og sekundære energiressourcer og materialer som anvendes til at producere produktet specificeret ud på fornybare eller ikke-fornybare kilder, herunder også forbruget af ferskvand.

  Affaldskategorier og output flows
  Den tredje kategori omhandler det materiale som er i overskud ved produktionen af produktet og hvordan dette materiale bearbejdes. Noget materiale klassificeres som affald af forskellig art, og andet kan sendes til genbrug og genanvendelse, og endda muligvis eksporteres som energi.

  Indenfor kategorierne er der listet en række forskellige parametre. Et typisk fokuspunkt i en EPD vil være parameteren GWP under Miljøpåvirkninger. GWP står for Global Warming Potential eller på dansk Global Opvarmning og beregnes som kg CO2-eq. GWP er altså den parameter som beskriver et produkts CO2 aftryk. Det er dog værd at bemærke, at det ikke udelukkende er CO2 gassens bidrag som indtages i denne beregning, da der regnes i CO2 ækvivalenter. Det vil sige at påvirkningen fra CO og CH4 også er inddraget i beregningen, da de ligesom CO2 bidrager til den globale opvarmning. Ved at anvende parameteren GWP opnår man derfor et mere komplet billede af den samlede miljøpåvirkning på den globale opvarmning. 

  Hver af de listede parametre er yderligere delt op i forskellige faser, også kaldet livscyklusstadier. De forskellige stadier for beton er angivet i flowdiagrammet.

  Produktfasen
  Faserne A1 til A3 er samlet kaldet produktfasen, som omfatter tilvejebringelsen af alle råmaterialer, produkter og energi, transport til produktionen, blandingsproces, intern transport, samt affaldsbehandling.

  Byggeprocesfasen
  Fase A4 omfatter transport fra betonværket til byggepladsen med rotérbil og A5 omfatter installering på byggepladsen. Fase A5 er ikke omfattet i Unicons EPD’er, da anvendelse af fabriksbeton typisk medfører brug af armering, formmateriale, vibreringsudstyr, kraner og evt. andre produkter.

  Brugsfasen
  Fase B1 til B7 omfatter vedligehold, reparationer, udskiftninger eller renovering. Under normale brugsforhold vil der ikke være behov for en indsats i disse faser for beton. Beton har dog den egenskab at kunne optage CO2 fra atmosfæren på eksponerede overflader i form af karbonatisering, hvorfor der kan beregnes et negativt bidrag i fase B1 under parameteren GWP.

  Endt Levetid
  Faserne C1 til C4 omfatter hvordan betonen nedrives og forarbejdes efter det har udtjent det ønskede formål. I Unicons EPD’er er der forudsat et scenarie med 97% genanvendelse af betonen og 3% til deponi. Den genanvendte beton forudsættes at blive anvendt til ubundet bærelag i opbygningen af nye veje og pladser.

  Genbrug, Genanvendelse og energigenvinding
  Fase D omfatter genanvendelsen af den nedrevne beton. Genanvendelsen af den nedrevne beton erstatter ofte anvendelsen af stabilgrus fra en grusgrav og reducerer derved forbruget af dette.