EN MERE CIRKULÆR PRODUKTION

Et andet vigtigt hovedområde er forbruget af ikke-fornybare ressourcer. Det materiale som vi anvender i dag, vil på et tidspunkt slippe op og stille branchen overfor en kritisk mangel på materiale af høj kvalitet. En måde at overkomme denne udfordring, er ved at omstille til en mere cirkulær produktion.

 

 

VORES PRODUKTIONS- OG FORBRUGSSYSTEMER

Den cirkulære agenda fokuserer på længst mulig recirkulering af de ressourcer, der i forvejen eksisterer i vores produktions- og forbrugssystemer. En cirkulær betonproduktion kræver således en omstilling af den sædvanlige praksis med at anvende ikke-fornybare materialer, og i stedet søge mod nye tilgange og produkter.

I Unicon har vi arbejdet med denne problemstilling i flere årtier, og har derfor i dag fast implementeret flere forskellige tiltag i den daglige betonproduktion over hele Danmark.

CIRKULÆR PRODUKTION

 • EN HØJ GRAD AF SPORBARHED

  I den daglige betonproduktion kan der opstå en affaldsfraktion i form af overskydende beton fra en leverance eller en blanding, hvor kvaliteten af betonen ikke har levet op til kravene eller af anden årsag er blevet kasseret. Denne type betonaffald kaldes for returbeton, og begge typer af betonaffald danner grundlaget for donorbetonen til nedknust procestilslag. Donorbetonen har derfor aldrig været indbygget i en konstruktion, og der kan opnås en høj grad af sporbarhed.

  For at mindske brugen af ikke-fornybare ressourcer har Unicon erstattet det jomfruelige tilslagsmateriale i en række af vores betoner med nedknust procestilslag.

  Unicon anvender:

  • Op til 20% nedknust procestilslag i betoner til passiv miljøpåvirkning
  • 100% nedknust procestilslag i Unicon-deklarerede betoner f.eks. kantstensbeton
 • Ligesom det nedknuste procestilslag kan det jomfruelige tilslagsmateriale også erstattes af genanvendt tilslag i en ny beton. Til forskel fra det nedknuste procestilslag, så stammer donorbetonen til det genanvendte tilslag fra en eksisterende konstruktion som nedrives.

  Inden nedknusningen til det færdige tilslag kan finde sted, skal der dog udføres en vis sortering af materialefraktioner, så det genanvendte tilslag ikke unødvendigt består af fremmedlegemer såsom ledninger, træ, plastik, isolering eller armering. For at opnå den højeste genanvendelsesgrad skal materialet også sorteres i fraktioner af miljøpåvirkning. Betonproducenten kan med fordel inddrages i processen inden nedrivningen finder sted.

  I Unicon har vi god erfaring med brugen af genanvendt tilslag. Vi har siden år 2019 deltaget i flere projekter, hvor vi har erstattet 100% af størrelsesfraktionen 4 mm til 25 mm med nedknust genanvendt tilslag.

  Projekter Unicon har deltaget i:

 • Vand er et af de vigtigste elementer i betonproduktionen. Det anvendes til rengøring af roterbiler og betonblandere, men det indgår også som komponent i selve betonen, så de hærdende reaktioner af betonen kan finde sted.

  I de sidste 25 år har Unicon opsamlet vand fra rengøring, oprenset det ved sedimentation og anvendt det som genbrugt procesvand i produktionen af ny beton. Det giver samlet årligt en besparelse på ca. 40 mio. liter vand og er i dag standard på alle Unicons fabrikker.

 • Som erstatning for komponenten cement i beton kan restproduktet flyveaske anvendes i stedet. Flyveaske stammer fra kulfyrede kraft/varmeværker, hvor produktet opsamles som et led i røggasrensning. Flyveaske betegnes som et puzzolan og indgår derfor i styrkegivende reaktioner i betonen, hvorfor en reduktion af betonens cementindhold ikke leder til et signifikant styrketab på de senere terminer.

  Unicon har siden 70’erne brugt flyveaske til at reducere cementindholdet i beton. Faktisk var 4K beton, som siden blev en del af Unicon, blandt de første til at anvende flyveaske i Danmark. I takt med udfasningen af kulfyrede kraft/varmeværker vil tilgængeligheden af flyveaske reduceres, og der vil derfor være brug for nye erstatningsmaterialer af samme høje kvalitet.

 • Mikrosilica er et biprodukt fra produktionen af ferrosilicium, hvor det dannes som små glasagtige amorfe kugler i røggassen. Tidligere blev denne opsamlede komponent sendt til deponi, men anvendes i dag til betonproduktion. Ligesom flyveaske kan mikrosilica betegnes som et puzzolan og kan derved erstatte komponenten cement i produktionen af beton.

  I Unicon anvendes mikrosilica som en erstatning for cement i betoner, hvor der ønskes en høj styrke på de sene terminer. Men da mikrosilica kan have en effekt på bearbejdeligheden og på nuværende tidspunkt beregnes med et højt CO2-aftryk, er brugen af mikrosilica ikke en udbredt teknik for alle vores betoner.

ÅBEN FOR SAMARBEJDE

I Unicon er vi åbne for samarbejde om udvikling og anvendelse af mulige erstatningsmaterialer. Så tøv ikke med at kontakte os, hvis du står med et spildprodukt som kan blive fremtidens erstatningsmateriale til betonproduktionen.