PRODUKTER OG SERVICES

BETONGUIDE – UDFØRELSE

Planlægning
Før støbning skal det sikres at den valgte betons egenskaber er forenelig med den valgte udførelsesmetode. I relation til den valgte udførelsesmetode bør konsistens, temperatur, afbindingstid, pumpbarhed og styrkeudvikling overvejes.

Kompaktering – ikke selvkompakterende beton
Traditionel plastisk beton leveret med sætmål skal mekanisk vibreres systematisk og indtil al indkapslet luft er drevet ud af betonen. Beton i vægge bør altid udstøbes i lag. Ved vibrering med stavvibrator bør lagtykkelsen ikke være tykkere end 80 % af stavlængden. Nedstiksafstanden ligger typisk i intervallet 3 – 10 gange stavens diameter. Ved vibrering af gulve med bjælkevibrator skal det sikres at bjælkens effekt svarer til lagtykkelsen.

Kompaktering – Lava beton®
Unicons selvkompakterende beton Lava beton® frigør selv den indkapslede luft, men skal afrettes med jutter, jf. foto. Der er således ikke behov for el på byggepladsen, ingen støj fra vibrationsudstyr eller problemer med hvide fingre.

udfoerelse_lava_beton_470

Forskallingsforme, vægstøbning
Forme skal være så tætte at betonens egenskaber sikres. For at kunne afforme uden at skade den friske konstruktion, er det nødvendigt at bruge et slipmidlel på formens inderside.

Afformning af ikke bøjningspåvirkede konstruktioner må tidligst ske når betonen har en trykstyrke på 5 MPa.

Ved støbning med Lava beton® skal der påregnes fuld hydraulisk tryk fra betonen, da udstøbning foregår så hurtigt, at den først støbte beton nederst i formen ikke når at binde af.

Svindarmering
Slap armeringsnet designet som svindarmeringsnet kan ofte med fordel erstattes af stålfiber, hvorved støbeprocessen effektiviseres.

Udtørringsbeskyttelse
Betonen skal altid beskyttes mod skadelige påvirkninger under udstøbning og i hærdeperioden. Skadelige påvirkninger kan være solindfald, vind, frysning og udvaskning fra regn.

udfoerelse_udtoerringsbeskyttelse_470

Betonen skal beskyttes mod udtørring i hærdeperioden så der ikke fremkommer revner som følge af plastisk svind, og således at den fornødne vandmængde til cementens hydratisering er til stede.

Udtørringsbeskyttelsen skal etableres umiddelbart efter udstøbning, vær særlig opmærksom på hurtig afdækning på tørre blæsende støbetidspunkter.

Udtørringsbeskyttelse kan udføres med plastfolie, forseglingsmiddel eller ved at sikre høj RH % i luften over betonen. For nogle konstruktioner i passiv miljøklasse kan projektet tillade, at der ikke etableres fugtbeskyttelse, hvis revner ingen betydning har.

Udtørringsbeskyttelsen skal bevares indtil risikoen for udtørringsrevner er væk, som tommelfingerregel ca. 1 uge.

Vinterstøbning
Der må aldrig støbes mod frosset underlag. Ingen beton kan forventes at være frostbestandig (NB NB NB NB frostsikker) før den er 15 – 20 modenhedstimer dvs. timer ved 20 ºC.

Se også de gode råd og anbefalinger fra Dansk Beton.

snemand

Ved vinterstøbning kan følgende forbedrende tiltag overvejes:

Varm beton, er beton som leveres med varmt blandevand. Derved kan man normalt hæve temperaturen i blandingen til 15-20 °C.

Brug af accelerator, er også en mulighed for at få hærdeforløbet godt i gang. For at sikre at man får god nytte af acceleratoren bør der samtidig bruges varm beton jf. ovenstående.

Beton uden puzzolaner (flyveaske og mikrosilica), er også en mulighed som kan kombineres med de ovenstående. Ved beton uden puzzolaner opnås en hurtigere afbinding og højere tidlige styrker.

Valg af højere trykstyrkeklasse
, er en tredje mulighed, som også kan kombineres med ovenstående.

Temperatur i beton
Temperaturforløb og deformationer under hærdningen kan medføre skader på konstruktionen. Betonens maximale temperatur må derfor ikke overstige 70 ºC. Den højeste temperaturforskel mellem overflade og middel må maks. være 15 ºC eller 20 ºC mellem midte og overflade.