PRODUKTER OG SERVICES

SIKKERHEDSDATABLAD

Download vores sikkerhedsdatablad for beton, vælg en af filerne herunder.
(PDF-fil udarbejdet af Alectia A/S, 28. november 2013)

DANSK, sikkerhedsdatablad – færdigbeton
ENGLISH, safty data sheet – ready mixed concrete
DEUTCH, sicherheitsdataenblatt – frischbeton
I sikkerhedsdatabladet er følgende punkter beskrevet:

 1. Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
 2. Fareidentifikation
 3. Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer
 4. Førstehjælpeforanstaltninger
 5. Brandbekæmpelse
 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld
 7. Håndtering og opbevaring
 8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler
 9. Fysisk-kemiske egenskaber
 10. Stabilitet og reaktivitet
 11. Toksikologiske oplysninger
 12. Miljøoplysninger
 13. Forhold vedrørende bortskaffelse
 14. Transportoplysninger
 15. Oplysning om regulering
 16. Andre oplysninger

For kalkmørtel leveret fra Unicons fabrik i Vojens se sikkerhedsdatablad her.